Δημιουργία Προγραμμάτων διασύνδεσης Βάσεων Δεδομένων Oracle ή Ms SQL με Google Suite και συνγχρονισμός πινάκων για χρήση σε πολλαπλές Εφαρμογές.